فرشاد مقیمی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل ایران خودرو

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای مهندسی صنایع (در حال دفاع از رساله) دانشگاه آزاد تهران

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تحصیلکرده‌ کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی

 

سوابق اجرایی

عضویت در هیات مدیره‌ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی

مدیر برنامه ریزی راهبردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ریاست انجمن‌ بهره‌وری ایران

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت