حجت اله میرزایی

مدیر

عنوان شغل

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا در شهرداری تهران

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد نظری

کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی

دکترای اقتصاد

سوابق اجرایی

هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیرعامل موسسه سیاست پژوهی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری

معاون دانشگاه علامه طباطبایی

معاون استانداری سیستان و بلوچستان