عباس اشرف نژاد

مدیر

عنوان شغل

عضو هیات مدیره بانک تجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی

رئیس دایره اعتبارات و بروات

رئیس واحد ارزی ارومیه

مدیر شعب بانک تجارت استان زنجان

رئیس اداره اعتباراتکل بانک تجارت

مدیر امور اعتباری بانک تجارت

رئیس کمیته عالی مدیریت ریسک بانک تجارت

رئیس کمیته 3 انضباط کار بانک تجارت

عضو کمیته عالی مدیریت دارایی ها و بدهیهای بانک تجارت

مسئول کمیته اعتباری مرکز بانک تجارت

عضو کمیته عالی اعتباری بانک تجارت

مدرس دروس بانکی و مدیریت

عضو کمیته حسابرسی داخلی بانک تجارت

رئیس کمیته جبران خدمات بانک تجارت

نائب رئیس هیات مدیره شرکت آرتا تجارت زرین

نائب رئیس هیات مدیره شرکت ایران تایر

مسئول کمیته حسابرسی