مرتضی بانک

مدیر

عنوان شغل

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

معاون اداری مالی وزارت امور خارجه

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری معاون پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام