مرتضی بانک

مدیر

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

معاون اداری مالی وزارت امور خارجه

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری معاون پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام