مدیران ایرانی + لیست الفبایی

اسفندیار دائم الذکر

مدیر

عنوان شغل

مدیر منطقه استان مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان

رییس پالایش منطقه شمال