احمد وادی دار

مدیر

عنوان شغل

عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد

 

مدرک تحصیلی

فوق ليسانس مديريت علوم بانكداری

 

سوابق اجرایی

عضو هيات مديره بانك ملي (16 سال)

 

نايب رييس هيات مديره شركت پلي اكريل ايران

 

رييس هيات مديره شركت دشت مرغاب (يك و يك)

 

عضو هيات مديره شركت مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران

 

عضو هيات مديره شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري

 

رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري اعتماد گستر

 

رييس هيات مديره سايان كارت

 

عضو هيات مديره بانك پاسارگاد

 

رييس هيات مديره شركت خدمات پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 

نايب رييس شركت هاي فناپ، ليزينگ پاسارگاد و توسعه انبوه سازي پاسارگاد