پرویز داوودی

اقتصاددان

عنوان شغل

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

مدرک تحصیلی

دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا در آمریکا

 

سوابق اجرایی

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی

عضو شورای بورس اوراق بهادار تهران

عضو شورای مشورتی بررسی‌های اقتصادی ریاست جمهوری

عضو هیئت امنای موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی

عضو کمیسیون شورای اقتصاد

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

معاون امور بین‌الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم

فعالیت‌های علمی و فرهنگی

عضو هیئت علمی و دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیر گروه اقتصاد و عضو کمیته دکترای دانشکده امور اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 

مدیر گروه اقتصاد و عضو کمیته دکترای دانشگاه تربیت مدرس

رییس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

عضو گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

عضو شورای عالی و کمیته اقتصادی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها سمت

مدیر مسئول مجله پژوهش‌های اقتصادی مجله اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

توضیحات

آثار و مقاله‌های علمی

اقتصاد خرد پیشرفته، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، انتشار در سال 1374

پول و اقتصاد اسلامی، نشر سمت، انتشار در سال 1374

در آمدی بر اقتصاد اسلامی، نشر سمت، انتشار در سال 1376 

مبانی اقتصاد اسلامی، نشر سمت، انتشار در سال 1371

مقاله روش شناسی علم اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، انتشار در سال 1383

مقاله سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برآورد مدل پویای تورم ایران، مجله پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1376   

مقاله ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

عضو کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه