احمد سیف

اقتصاددان

عنوان شغل

عضو دانشگاه استانفوردشایر

توضیحات

تألیفات

احمد سیف. دربارهٔ فئودالیسم ایران قبل از مشروطه.

احمد سیف. نقدی بر تاریخ‌نگاران شوروی.

احمد سیف. اقتصاد ایران در قرن نوزدهم.

احمد سیف. مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی.

احمد سیف. پیش‌درآمدی بر استبدادسالاری در ایران.

احمد سیف. استبداد، مسئلهٔ مالکیت، و انباشت سرمایه در ایران.

احمد سیف. در انکار خودکامگی، چند مقاله دربارهٔ علی‌اکبر دهخدا.

احمد سیف. تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخی؟

احمد سیف. قرن گم‌شده، اقتصاد و جامعهٔ ایران در قرن نوزدهم.

احمد سیف. سرمایه‌داری و دموکراسی.

 

ترجمه‌ها

آلک نوو؛ بوریس کاگارلیستکی؛ کن لیوینگستون؛ سایمون کلارک و دیگران. دگردیسی قدرت: بحران سوسیالیسم یا بحران دولت؟. ترجمهٔ احمد سیف؛ کاظم فرهادی.

والدن بیو. پیروزی سیاه؛ ایالات متحده، تعدیل ساختاری و فقر جهانی. ترجمهٔ احمد سیف؛ کاظم فرهادی.

گروه نویسندگان. جهانی‌کردن فقر و فلاکت، استراتژی تعدیل ساختاری در عمل (مجموعهٔ مقالات). ترجمهٔ احمد سیف.

گروه نویسندگان. بربریت مدرن (اروپا در هزارهٔ سوم). ترجمهٔ احمد سیف.

سوزان جوج، والدن بلو، گر؛ پلاست، مایکل چسودوفسکی و.... استعمار پسامدرن. ترجمهٔ احمد سیف.

رابین رمزی. تئوری‌های توطئه. ترجمهٔ احمد سیف.

گروه نویسندگان. جهان پس از ۱۱ سپتامبر (استراتژی امپریالیسم در هزارهٔ سوم).