رسول سراییان

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت راهبردی

سوابق اجرایی

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان

 

رییس هیئت مدیره شرکت مبین نت

 

عضو هیات مدیره و معاون توسعه مهندسی شرکت مخابرات ایران

 

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار