یونس مظلومی

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون

مدرک تحصیلی

 دكتری مديريت از دانشگاه بوردو فرانسه

فوق ليسانس روش تحقيق در مديريت از دانشگاه بوردو فرانسه

فوق ليسانس مديريت اجرايی از سازمان مديريت صنعتی

ليسانس مديريت بيمه از دانشگاه علوم اقتصاد و دارايی

سوابق اجرایی

مدير بيمه‌های مسئوليت و مهندسی در بيمه رازی

عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت خدمات بيمه‌ای سايان

عضو هيئت مديره و عامل شركت بيمه رازی

 مدیرعامل بیمه تعاون

 

عضويت در :

انستيتو بيمه گران لندن CII

كميسون بيمه كميته ايرانی ICC

خانه مديران

انجمن مديران صنايع و اتاق بازرگانی