کوروش پرویزیان

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل بانک پارسیان

 

رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی

 

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل بانک سینا

 

مشاور رئیس کل بانک مرکزی

 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات

 

عضو شورای پول و اعتبار

 

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری