سعيد محجوبی

عنوان شغل

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 

رییس هیات مدیره شرکت پالایش نفت آبادان

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی صنایع

 

مهندسی شیمی

 

 

سوابق اجرایی

دبیر اجرایی بازسازی شرکت پالایش نفت آبادان 

 

مهندس ارشد پالایش و عضو گروه راه اندازی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

 

رییس مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

 

رییس خدمات مهندسی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

 

مدیر عملیات و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

 

معاون مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

 

مدیر پروژه سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات نفت ایران(IPCMMS)

 

رییس امور مهندسی تولید شرکت ملی پالایش و پخش

 

مدیر مهندسی و طرح های شرکت خطوط لوله و مخابرات و عضو هیات مدیره