علیرضا بادکوبه

مدیر

عنوان شغل

مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت‌‎های گروه خوردروسازی سایپا

 

عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا

 

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت مالی

 

سوابق اجرایی

عضو غير موظف هيأت مديره شركت سايپا شيشه

 

رئيس هيأت مديره شركت زامياد

 

رئيس هيأت مديره آژانس مسافرتي سايپا گشت

 

عضو هيأت مديره آژانس مسافرتي ايران

 

نايب رئيس هيأت مديره شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا

 

عضو غيرموظف هيأت مديره شركت تيبا اينترنشنال چين

 

عضو غير موظف هيأت مديره شركت سايپا لجستيك