عبدالحمید امامی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی

 

سوابق اجرایی

از سوی شهردار تهران؛ به عنوان رئیس کمیته پژوهشی امور مالی و اقتصاد شهری انتخاب شد.

مشاور وزیر نفت.