محمود مجيب

مدیر

عنوان شغل

عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران

مدرک تحصیلی

ليسانس

سوابق اجرایی

مدیرعامل پتروشيمی اميرکبير

 

مدیر عامل شرکت پلی اکریل