حسین صمصامی

اقتصاددان

عنوان شغل

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی علوم اقتصادی

توضیحات

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. M. Sherafat jahromi, H. Samsami mazrae akhoond, "Inflation- targeting exchange rate policy for an oil producing country: the case of iran" , International Research Journal of Finance and Economics, pp.80-97, 2007.

2. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "مقايسه اثر بخشي رشدنقدينگي بر توليدناخالص داخلي، سرمايه گذاري بخش خصوصي و اشتغال با حباب بازار دارايي ها" , مجله تحقيقات اقتصادي, نسخه 51, صفحات:457-492, 1395.

3. ح. صمصامي مزرعه آخوند, س. يحيايي, "تاثير مالكيت بر بهره‌وري بنگاه‌ها" , پژوهشنامه اقتصاد كلان, نسخه 10, صفحات:101-115, 1394.

4. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "هزينه هاي خلق پول در نظام بانكداري متعارف و راهكار تامين مالي اسلامي" , پژوهشنامه اقتصادي, صفحات:71-103, 1393.

5. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "بررسي اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي و هدفمندي يارانه¬ها بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران" , صفحات:61-84, 1393.

6. ح. صمصامي مزرعه آخوند, ف. احمدلو, س. عظيمي , "مقايسه تاثير تامين مالي دولت از طريق افزايش نرخ ارز و استقراض از بانك مركزي بر توليد و تورم" , نظريه هاي نوين اقتصادي, صفحات:11-36, 1393.

7. ح. صمصامي مزرعه آخوند, م. پوركاظمي, ف. انصاري, "قاعده پولي بهينه و جبران آثار منفي افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر توزيع درآمد" , نظريه هاي نوين اقتصادي, صفحات:11-30, 1393.

8. ح. صمصامي مزرعه آخوند, ا. توكلي, "اثر اجراي بانكداري بدون ربا بر سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و تورم در ايران" , معرفت اقتصاد اسلامي, نسخه 3, صفحات:77-96, 1391.

9. ح. صمصامي مزرعه آخوند, ا. حسن زاده, "اندازه گيري تاثير تغيير ساعت رسمي كشور بر مصرف انرژي برق ( مطالعه موردي استان هاي تهران، يزد، اصفهان و فارس" , فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي, نسخه 9, صفحات:71-99, 1391.

10. ح. صمصامي مزرعه آخوند, ع. داغمه چي فيروزجايي, "اثر آزاد سازي تجاري بر بهره وري كل عوامل توليد بنگاه ها (با تاكيد بر نرخ تعرفه" , پژوهشنامه اقتصادي(پژوهشكده امور اقتصادي), نسخه 12, 1391.

11. ع. هلالي, ح. صمصامي مزرعه آخوند, "The survey of asymmetric effects of oil revenues on production and prices in Iran" , صفحات:56-80, 1391.

12. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "بررسي عدم تقارن اثر درآمدهاي نفتي بر سطح توليد و قيمت در ايران" , نسخه 2, صفحات:25-51, 1390.

13. ح. صمصامي مزرعه آخوند, ر. اميرجان , "بررسي اثر تسهيلات بانكي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن" , پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي, نسخه 19, 1390.

14. ح. صمصامي مزرعه آخوند, م. خزاعي, "بررسي اثر خصوصي سازي بر بهره وري" , دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد تطبيقي, نسخه 1, 1390.

15. ح. صمصامي مزرعه آخوند, م. ناظم , "تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر صادرات صنعتي در ايران" , سياست گذاري اقتصادي, نسخه 3, 1390.

16. م. پوركاظمي, ح. صمصامي مزرعه آخوند, ث. افتخارزاده, "مزيت سنجي اقتصاد ايران در صنعت و كشاورزي با استفاده از شاخص هاي مختلف" , اقتصاد و الگو سازي (اقتصاد سابق شهيد بهشتي), 1390.

17. م. پوركاظمي, ح. صمصامي مزرعه آخوند, خ. ابراهيمي قوام آبادي, "اندازه گيري كارايي و بهره وري شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست" , پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه سابق), نسخه 26, صفحات:1-26, 1390.

18. م. شرافت جهرمي, ا. كريمي راهجردي, ح. صمصامي مزرعه آخوند, "برآورد توليد بهينه ي نفت خام ايران و سرمايه گذاري مورد نياز ساليانه براي افق بيست ساله " , فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد و الگوسازي, 1390.

19. ح. سعيد زاده يزدي, ح. صمصامي مزرعه آخوند, "بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم تغييرات نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي" , اقتصاد و الگو سازي (اقتصاد سابق شهيد بهشتي), نسخه 1, صفحات:23-39, 1389.

20. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "اثر تسهيلات اعطايي و نرخ سود بانكي" , فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد و الگوسازي, نسخه 2, صفحات:53-74, 1389.

21. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "ربا و مشكلات اقتصاد ايران" , معرفت اقتصادي, نسخه 1, صفحات:113-141, 1388.

22. ح. صمصامي مزرعه آخوند, " اثر پرداخت هاي الكترونيكي بر تقاضاي پول" , اقتصاد و تجارت نوين, نسخه دوم, صفحات:102-117, 1385.

23. س. صدر, ح. صمصامي مزرعه آخوند, ع. عرب مازار, ب. انصاري, "الگويي براي بانكداري بدون ربا" , اقتصاد و الگو سازي (اقتصاد سابق شهيد بهشتي), 1374.

24. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "بررسي امكان خلق پول توسط نظام بانكي در نظام مالي اسلامي" , معرفت اقتصاد اسلامي.

25. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "تأثير ساختار مالكيت بر بهره وري نيروگاه هاي صنعت برق كشور" , اقتصاد انرژي.

 

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. ح. صمصامي مزرعه آخوند, "تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر روي ارزش افزوده بخش صنعت" هفتمين كنگره انجمن مهندسين متالوژي ايران, 1382.

2. س. صدر, ع. عرب مازار, ح. صمصامي مزرعه آخوند, "الگوي انتخاب تركيب بهينه وجوه سرمايه گذاري در قالب عقود شرعي" چهارمين سمينار بانكداري اسلامي, 1372.

 

کتابهای تالیفی و تصنیفی

1. "به سوي حذف ربا از سوي نظام بانكي", دانايي توانايي, تهران, 1389, شابک:9786005925036.

2. "به سوي حذف ربا از نظام بانكي", انتشارات دانايي توانايي, تهران, 1389, شابک:9786005925036.

3. "اقتصاد پول و بانكداري", تهران, 1388, شابک:964-457-154-1.

 

کتابهای ترجمه

1. "اقتصاد بين الملل تئوري و سياست جلد اول: تجارت بين الملل", تهران, 1394.

2. "اقتصاد بين الملل (تئوري و سياست)_تجارت بين الملل", تهران, 1384, شابک:1-106-457-964.

 

 

 

 • راهکار حذف هدفمند یارانه؛

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دهک مبنای علمی برای حذف یارانه نیست.گفت: محاسبه خط فقر و درست کردن بانک‌های اطلاعاتی برای افراد معیار بهتری برای حذف یارانه است.

 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، بر مبنای تئوریهای علمی اقتصاد نرخ ارز، نرخ مناسب برای تبدیل دلار به ریال را «در حال حاضر» حدود ۴۳۰۰ تومان می‌داند.

 • می‌گویند «اینکه قیمت ها را چند سال پایین نگه داشتند، باعث شد سال ۹۷، یک انفجار قهری در نرخ برابری ارز اتفاق بیفتد، و این انرژی ذخیره شده، آزاد شود»؛ حسین صمصامی در ادامه‌ی تبیین «اقتصاد نرخ ارز»، این انگاره را به چالش می‌کشد.

 • سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه تمام معاملات ارزی بایستی در سامانه نیما انجام شود و نیاز به تشکیل یک بازار جدید نیست، گفت: بازار متشکل ارزی به‌مانند بازار ثانویه به‌دلایل مختلف جعلی و انحرافی است.

 • سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه تمام معاملات ارزی بایستی در سامانه نیما انجام شود و نیاز به تشکیل یک بازار جدید نیست، گفت: بازار متشکل ارزی به‌مانند بازار ثانویه به‌دلایل مختلف جعلی و انحرافی است.

 • سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان این‌که تورم ناشی از ایجاد بازار ثانویه ارز از همین حالا هم آغاز شده است، گفت: در حوزه‌های مربوط به اقلامی مانند لبنیات، فولاد، میلگرد، پروفیل، چوب و بسیاری دیگر از اقلام واسطه‌ای قیمت‌ها دو برابر شده است.

 • سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: افزایش مناطق‌آزاد بدون پایش کیفی مناطق فعلی بی‌فایده است و به صلاح کشور نیست چراکه در مقطع کنونی، هزینه‌های ایجاد مناطق‌آزاد بر منافع آن‌ها غلبه دارد.

 • سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه طرز مدیریت فعلی در اقتصاد پیک‌نیکی است تاکید کرد: تا زمانی که تیم اقتصادی فعلی و کسانی که قبلا امتحانشان را پس داده‌اند در بستر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشند، کاری از پیش نخواهد رفت.

 • سرپرست سابق وزارت اقتصاد مطرح کرد:

  سرپرست سابق وزارت اقتصاد در پاسخ به این پرسش که با تغییر مدیریت بانک مرکزی برای سامان بخشی به بازار نابسامان ارز چقدر زمان نیاز است گفت: برای سامان بخشی به اوضاع بازار ارز سه تا چهار ماه بیشتر زمان نیاز نیست.

 • کارشناسان اقتصادی شدت افزایش خروج سرمایه از ایران به مقاصدی مانند اروپا و امریکا را یکی از دلایل موثر بر تشدید بحران ارزی کشور قلمداد کرده و بدین جهت، سیاست الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات را اقدامی ضروری در بازار ارزی کشور ارزیابی میکنند.

 • سرپرست اسبق وزارت اقتصاد خواستار پافشاری بانک مرکزی بر نرخ تعیین شده در پروسه تک‌نرخی کردن ارز شد و گفت: خریداران هر چقدر تقاضا دارند، دولت باید با همین نرخ تامین کند.

 • بسته سیاستی بانک مرکزی هرچند به مهار نوسانات نرخ ارز منجر شد، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، تبعات جبران‌ناپذیری همچون افزایش هزینه‌های بانک‌ها و متعاقبا افزایش نرخ سود تسهیلات را به دنبال دارد که به زیان بخش تولید کشور منجر خواهد شد.

 • ساختار استراتژیکِ دچار چولگی و معیوب ــ و در عین حال مصون از نقد راهبردی ــ بروشنی نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی کشور بیراهه می‌رود و همراه خود سایر ساحتها و شئون را نیز غرق می‌کند؛ باید از این ساختار ترسید و بسرعت به علاجی عاجل اندیشید.

 • پول دیجیتال نمی‌تواند مبنایی برای پول رسمی باشد

  سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه نوسانات بیت‌کوین یکی از چالش‌های اصلی آن به حساب می‌آید گفت: اگر بیت‌کوین به وسیله‌ای برای دور زدن تحریمها تبدیل شود شک نکنید که آمریکاییها در مقابل آن خواهند ایستاد.

 • یک اقتصاددان با نقد عملکرد بانک‌ها در چارچوب بانکداری بدون ربا، گفت: این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده‌سازی اصول مکتب اسلام را ندارد و وضعیت فعلی سیستم بانکی مثل این است که بخواهیم خوک را ذبح اسلامی کنیم.

 • ۹۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار ۱۵ درصد افراد است

  سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اعلام اینکه ۹۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار ۱۵ درصد افراد کشور است، گفت: افزایش واردات و توزیع بسیار نامتعادل نقدینگی و انتظار صاحبان نقدینگی از آینده اقتصاد تاکنون منجر شده تا این رشد نقدینگی به تورم منجر نشود.

 • درآمد مالیاتی باید۱۵۰ هزار میلیاردی باشد

  سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه صاحبان قدرت و ثروت اجازه شفافیت و کنترل حساب‌های بانکی را نمی‌دهند،‌ گفت:‌ مالیات با روش‌های ابتدایی، اقدام عملی افزایش درآمدها نیست.

 • صمصامی: مفسدان از "سرکشی" می‌ترسند

  حسین صمصامی تشکیل بانک جامع اطلاعات برای شفاف سازی را نیازمند تلفیق ۱۵ مجموعه آمار و اطلاعات دانست و گفت: کسانی که می گویند با شفاف شدن مناسبات اقتصادی؛ پول ها از نظام بانکی خارج می شود، عوامانه صحبت می کنند، پول هیچ وقت از بانک خارج نمی شود.

 • صمصامی:خطر اطلاعات‌غلط در بانک مرکزی

  حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه روش آمارگیری بانک مرکزی از میزان نقدینگی را غلط می داند، معتقد است، بانک‌ها در عملکرد خود بانک مرکزی را نادیده می گیرند و اطلاعات غلط و غیرشفاف بانک مرکزی زمینه ساز بروز فسادهای بزرگ بانکی است.

 • صمصامی:۲‌بسته‌خروج‌ازرکود‌ناشی‌ازجهل‌بود

  حسین صمصامی، با اشاره به مصادیق عینی عدم آگاهی دولت نسبت به مؤلفه و اطلاعات اقتصادی، که منجر به نقص در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی شده است، به بیان ۷ اشکال در اختصاص وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو پرداخت.

 • "اولویت‌اقتصادایران اصلاح نظام‌بانکی است"

  یک اقتصاددان با بیان اینکه در زمان تدوین قانون بانکداری بدون ربا به ساختار نظام بانکی توجه نشد، گفت: ساختار نظام بانکی همان ساختار قبل از انقلاب است و به همین دلیل در چنین ساختاری امکان اجرای قانون بانکداری بدون ربا نیست.