ابوالفضل پاسبانی صومعه

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1377

کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1382

دکتری، اقتصاد، دانشگاه مفید، 1391

سوابق اجرایی

مدیر و عضو شورای علمی گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1392 تاکنون

مشاور اقتصادی سازمان اوقاف و امور اقتصادی، 1383 تاکنون

مشاور اقتصادی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، 1390 تا 1391

مدیر جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1392

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران، 1392 تاکنون

مدیر گروه اقتصاد رفاه(پژوهشکده مطالعات توسعه)، 1384 تا 1389

مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، 1380 تا 1385