ابوالفضل پاسبانی صومعه

اقتصاددان

توضیحات

تحصیلات

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1377 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1382 دکتری، اقتصاد، دانشگاه مفید، 1391

سوابق کاری

مدیر و عضو شورای علمی گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1392 تاکنون مشاور اقتصادی سازمان اوقاف و امور اقتصادی، 1383 تاکنون مشاور اقتصادی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، 1390 تا 1391 مدیر جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1392 عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران، 1392 تاکنون مدیر گروه اقتصاد رفاه(پژوهشکده مطالعات توسعه)، 1384 تا 1389 مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، 1380 تا 1385

لینک‌های دیگر

دانلود رزومه فارسی دکتر پاسبانی صومعه