بهمن موتور

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد و مونتاژ خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۲۷ http://bahmanmotor.bahman.ir تهران -کیلومتر13 جاده مخصوص کرج(اتوبان لشگری)
توضیحات
نام سمت

حمیدرضا داودزاده

مدیر عامل

مرتضی شفیعی

رئیس هیئت مدیره

علی پور ابراهیم آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا داودزاده

عضو هیئت مدیره

محمد ضرابیان

عضو هیئت مدیره

یوسف جوانگروه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17