صنایع تولیدی کروز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

تولید انواع قطعات وسیستم های امنیتی خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۹۰۸۱۴۱ - ۷ http://www.crouse.ir mail@crouse.ir تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 گسترش صنعت رانه
خبر های این شرکت