بانک اقتصاد نوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۴۲۵,۷۳۴
خدمات و محصولات
  • خدمات بانکی ، انواع حساب ها ، بانکداری الکترونیکی، خدمات تخصصی ، فعالیت های فرهنگی.
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۸۰۳۱۰۰۰-۰۲۱ https://www.enbank.ir/ info@enbank.ir تهران - بين خيابان وليعصر و آفريقا - بلوار اسفنديار - شماره 24
توضیحات
نام پرسنل سمت
محمدعلی ایزدی رییس هیات مدیره
علی امانی نایب رییس هیات مدیره
علیرضا بلگوری  مدیرعامل و عضو هیات مدیره
غلامحسین احمدی عضوهیات مدیره
مرتضی معیری عضوهیات مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران حقوقی 7.5
2 به پخش حقوقی 8.72
3 سرمایه گذاری ساختمان ایران حقوقی 9.49
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
4 ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران حقوقی 8.74
5 تامین مسکن جوانان حقوقی 8.5

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

ونوین

خبر های این شرکت