صنایع بسته بندی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۷۷۲,۷۳۲
خدمات و محصولات

بسته بندی محصولات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۱۸۴۳۷۴ http://www.ccicanmaker.com info@ccicanmaker.com تهران _ بزرگراه فتح ( جاه قدیم کرج) کیلوتر ۸ بزرگراه _ غرب به شرق بزرگراه _ صنایع بسته بندی ایران
توضیحات
نام سمت

حميد رضا خضوعي

مدیر عامل

مجید مسعودی

رئیس هیئت مدیره

حميد رضا خضوعي

نایب رئیس هیئت مدیره

علی سادین

عضو هیئت مدیره

مجید یاسری

عضو هیئت مدیره

محمد خانجانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

c