سازمان اتکا (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

محصولات و مواد خوراکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۶۱۹۱۵۱۰۱ http://www.etka.ir/ تهران - خ امام خمینی بعد از میدان حسن آباد -خ باستیون غربی خ شهید مرادی ساختمان اتکا

شرکت های زیرمجموعه