فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
خدمات و محصولات

تامین مواد اولیه و مواد کمکی ذوب

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
http://www.ms-feleztadarok.ir اصفهان-آزادي-ميدان آزادي-خيابان سعادت آباد-پلاك 0-طبقه همكف- 8168645497
توضیحات
نام سمت

محمدحسین قورچانی خوزانی

مدیر عامل

محسن همت

رئیس هیئت مدیره

محمدحسین قورچانی خوزانی

نایب رئیس هیئت مدیره

یونس حمزوی تله بازلو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6