سرنوشت احمدشاه قاجار چه شد؟

سرنوشت آخرین و کوچکترین پادشاه قاجار ؛ احمدشاه را ببینید.

احمدشاه قاجار هفتمین و آخرین شاه ایران از دودمان قاجار، پسر و جانشین محمدعلی‌شاه بود. شاهی که مدام در سفرهای خارجی بود و جمله‌ای تاریخی از او به یادگار مانده است: در سوییس کلم بفروشم، بهتر از پادشاهی در ایران است.

 

ارسال نظر
ارسال نظر