سخنگوی دولت: با هزینه من بروید دَرِ خانه کسانی‌ که شما ادعا می‌کنید کشته شده و پزشکی قانونی می گوید خودکشی کرده، آزادانه تحقیق کنید

سخنگوی دولت به چند دانشجو گفت: با هزینه من بروید دَرِ خانه کسانی‌‌که شما ادعا می‌کنید کشته شده و پزشکی قانونی می‌گوید خودکشی کرده، آزادانه تحقیق کنید.

سخنگوی دولت: با هزینه من بروید دَرِ خانه کسانی‌ که شما ادعا می‌کنید کشته شده و پزشکی قانونی می گوید خودکشی کرده، آزادانه تحقیق کنید

سخنگوی دولت به چند دانشجو گفت: با هزینه من بروید دَرِ خانه کسانی‌‌که شما ادعا می‌کنید کشته شده و پزشکی قانونی می‌گوید خودکشی کرده، آزادانه تحقیق کنید.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها