برخی به ظاهر مسلمان، «اشداء علی الکفار» را فرآموش کردند، مثل همین کسانی که نوکر کفار شده‌اند، الان بسیاری از سران کشورهای عربی از این قبیل‌اند یک دسته هم «رُحَمآءُ بَینَهُم» را فرآموش کرده‌اند و مومنین را تکفیر می‌کنند، آن‌وقت است که جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی راه می‌افتد.

پربازدیدترین ویدیو ها