تحقیق و بررسی رشد قیمت آپارتمان های مسکونی معامله شده مناطق شهر تهران در شش ماه اخیر نشان داد مناطق ۲، ۵ و ۲۱ پیشتاز رشد قیمت بوده اند.

اینفوگرافیک