براساس اعلام بانک جهانی ۶۷% درآمد کشورهای ثروتمند از «سرمایه انسانی»(مهارت‌های آموزشی کاربردی شهروندان) تولید می‌شود و تنها ۲% از درآمد این کشورها توسط «سرمایه معدنی» به وجود می‌آید.

اینفوگرافیک