حمید زادبوم

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

سوابق اجرایی

عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصادی

مدیر پشتیبانی و حمایت از صادر کنندگان مرکز توسعه صادرات ایران

رایزن بازرگانی ایران در عربستان- ریاض

مدیر کل دفتر نمایندگی ها سازمان توسعه و تجارت

سرپرست دفتر امور بین الملل

مشاور معاونت بازاریابی و تنظیم روابط- سازمان توسعه و تجارت

 مدیر اجرایی هفته ایران در استابول 1382

عضویت در شورا ها و کمیته های مختلف

 سرپرست هیات های تجاری به خارج از کشور

نماینده سازمان توسعه و تجارت در اجلاس شبکه سازمان های توسعه تجارت

نماینده سازمان در اجلاس سازمان های توسعه تجارت آسیایی

عضو مذاکره کننده در موافقت نامه های تجارت ترجیحی اکوتا و دی هشت

معاون وزیر صنعت

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران

رییس سازمان توسعه تجارت ایران

اخبار مرتبط