{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کوه اتنا
  • دهانه آتشفشان اتنا که در کوه اتنا در سیسل قرار دارد یکی از مهمترین آتشفشان های اروپا محسوب می شود. در سالهای اخیر، کوه اتنا یکی از فعال ترین آتشفشان های اروپا بوده ولی مردم سیسیل به همزیستی مسالمت آمیز با این آتشفشان عادت دارند کوهی که نه تنها در دوران فعلی بسیار پرحاشیه است بلکه از دوران قدیم یاداورافسانه ها، داستانهای فولکلور و حتی وقایعی تاریخ و مهم بوده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر