{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کودکان پناهنده
  • این ماجرای هرساله است؛ اینکه در فصول مشخصی از سال، شهرداری، بهزیستی و دیگر نهادهای مربوطه برای پاک‌سازی شهر از حضور کودکان کار، معتادان و متکدیان اقدام می‌کنند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر