{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد فروشی
  • کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری مقوله‌ای است که علاوه بر ایجاد بی عدالتی مالیاتی باعث افزایش فرارهای مالیاتی هم می‌شود؛ امری که در صورت احراز می‌تواند به حبس بیش از شش ماه تا دو سال منجر شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر