هورامان
  • هورامان در چهل و چهارمین کمیته میراث جهانی یونسکو که در شهر فوجو چین برگزار شد توانست در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت…

  • بیست و ششمین میراث جهانی ایران به نام «منظر فرهنگی هورامان/ اورامانات» ثبت شد تا این منطقه به یکباره در مرکز توجه…

  • اینجا هورامان است سرزمینی که مردمانش با امید و از دل سنگ، یاقوتهای سرخی به بار می آورند که زندگی را دوباره معنا می بخشن…

عناوین بیشتر