{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
فرو چاله
  • با توجه به آمارهای ارائه شده حدود 3‌میلیون تهرانی در معرض فرونشست و فروریزش زمین هستند. این در حالی است که خطر فرو ریزش بیش از فرونشست زمین عنوان می‌شود و فروریزش شامل تشکیل فروچاله هایی در ابعاد محدود در حد قطر 20 متر با عمق 10 متری که به‌طور ناگهانی در یک ناحیه مشخص رخ می دهد که علت این پدیده مجزا از فرو نشست است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر