سعید ساویز
  • با افزایش ریسک صنعت نفت و همچنین کاهش نرخ بازده سرمایه در پروژه‌های نفتی، به نظر می‌رسد تمایل دولت‌ها به سرمایه‌گذاری…

عناوین بیشتر