{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
سبد فرهنگی
  • احتمالا برای اکثر ما، آمدن پدر به خانه همراه با کیسه یا پاکت میوه و یک عدد روزنامه تصویر آشنایی است. بعدها فهمیدیم به همان روزنامه، کتاب یا حتی سینماهایی که پنجشنبه یا جمعه‌ها می‌رفتیم، سبد فرهنگی خانوار می‌گویند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر