{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
دریچه قلب
  • بروز مشکل در قلب می تواند هر فردی را دچار نگرانی کند. قلب یکی از اندام های کلیدی بدن انسان است و به نظر می رسد در مرکز تندرستی و کارایی ما قرار دارد. متاسفانه، قلب اندامی بسیار آسیب‌پذیر و شکننده نیز است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر