نتایج جستجو ...
  • شناسایی سودهای غیرواقعی تکرار شد

    عبده تبریزی با انتقاد از نظام جاری بانکی معتقد است بسیاری از بانک‌ها در۵ سال اخیر به‌میزان بسیار محسوسی ترازنامه‌ها را آرایش و شناسایی سودهای غیر واقعی سال ۹۰ را…

  • "هشت سال نهاد دولت را بی اعتبار کردند"

    یکی از آسیب های جدی که در هشت ساله دولت نهم و دهم به کشور وارد آمد، از بین رفتن اعتماد عمومی بوده است. شاخصی در اقتصاد وجود دارد که از آن به عنوان اعتبار دولت یاد…

  • باب شدن حرکت خارج از متن برنامه طی چند سال اخیر به شکل گرفتن نوع جدیدی از دولت مداری ایرانی منجر شده است. محمد طبیبیان باب شدن این جریان را در دولت نهم یک گام…

  • در سرازیری وعده تا عمل دولت نهم و دهم، قصه ای که از رساندن پول نفت بر سر سفره مردم آغاز شده بود، امروز به "جمشید بسم اله" رسیده است. اما این چهره اسطوره ای اهل کجاس…

  • داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعتقاد دارد اهداف در سیاست های کلی اصل ۴۴ بخوبی محقق نشده است.