محمد کردبچه

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناسی‌ارشد رشتهٔ اقتصاد نظری از دانشگاه ایست آنگلیا

 

سوابق اجرایی

مدیر کل دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارشناس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی، (1354 تا 1356)

معاون دفتر تحقیقات عملیاتی (معاونت انفورماتیک)، (1356 تا 1357)

معاون دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (1358 تا 1381)

مشاور امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (1381 تا 1382)

توضیحات

محمد کردبچه متولد سال ۱۳۳۴ است.