محمود شایان

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل بانک مسکن

سوابق اجرایی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران

مدیر امور پشتیبانی بانک ملی ایران

رییس شعبه مهر بانک ملی ایران