احمد جاویدی

مدیر

عنوان شغل

 نایب رییس هیأت مدیره معاون اجرایی سازمان بورس