جعفر جمالی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیأت مدیره سازمان بورس
معاون حقوقی سازمان بورس