محمدحسن ابراهیمی سروعلیا

مدیر

عنوان شغل

عضو هیأت مدیره سازمان بورس

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس

سوابق اجرایی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

مدیرعامل کارگزاری بانک ملی