هما شریفی

اقتصاددان

عنوان شغل

مدیر امور کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق اجرایی

مدیر امور کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دبیر کمیسیون رقابت، خصوصی سازی اتاق ایران

همکار پروژه رقابت پذیری جهانی در مجمع جهانی اقتصاد (WEF)

مسئول گروه محیط کسب و کار اتاق ایران

دبیر کمیسیون صادرات اتاق ایران

دبیر کمیسیون واردات اتاق ایران

کارشناس اقتصادی مرکز تحقیقات اتاق ایران

 

ایمیل

homasharifi90@yahoo.com