علی متوسلی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دارای مدرک دکتری اقتصاد

سوابق اجرایی

مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی