اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

عبدالرضا ارسطو

اقتصاددان

سوابق اجرایی

کارشناس اقتصادی

  • طبق قانون، منابع حاصل از مالیات بنیادها و نهادهای انقلابی باید صرف توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم شود؛ قانونی که گویا تاکنون مسکوت مانده و به درستی اجرائی نشده است.