احمد رونقی خامنه

اقتصاددان

سوابق اجرایی

تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف