احسان محمد زاده

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری

 

سوابق اجرایی

در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری پیوست