اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

سیدعباس پرهیزکاری

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

 دکترای اقتصاد شهید بهشتی