محمدرضا کثیری بیدهندی

اقتصاددان

سوابق اجرایی

مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

    از اسفند 1394

    تحلیل گر ارشد گروه سیاست گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

    آبان 96

    همکاری در پروژه امکان سنجی تشکیل وزارت انرژی، مرکز پژوهش های مجلس، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه شریف

    آذر 96 - حال حاضر

    همکاری در پروژه طرح ملی تنظیم گری، بخش انرژی، مرکز پژوهش های مجلس، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه شریف