مهدی حیدری

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکترای فاینانس، مدرسه اقتصاد استکهلم

سوابق اجرایی

عضو موسسه مطالعات پیشرفته تهران